گروه بین المللی آلتونکو در راستای توسعه فعالیت ها از افراد واجد شرایط ذیل به صورت تمام وقت، پاره وقت و پروژه ای دعوت به همکاری می نماید:

آگهی دعوت به همکاری گروه بین المللی آلتونکو - بهمن ماه 1393