- خشنودی مشتری الویت نخست ماست.اهداف و ارزش های آلتونکو

- رعایت کرامت انسانی را رمز توسعه منابع انسانی می دانیم.

- با مشارکت و همدلی کارکنان، آلتونکو را در به ثمر رساندن برنامه های استراتژیک تضمین می نماییم.

- ارزشمندترین کارکنان را مسئولیت پذیرترین و متعهدترین آنها می دانیم.

- خلاقیت منابع انسانی سازمان را عامل رشد آلتونکو می دانیم.

- با دستیابی به تکنولوژی روز، ضمن ارائه خدمات متفاوت و اجرای تعهدات به مشتریان، ایمنی پروسه ها را اتقاء می بخشیم.

- به ارزشهای جامعه احترام می گذاریم و تعهد خویش را به حفظ محیط زیست، اعلام می داریم.

- با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده رضایت صاحبان سرمایه را کسب می نماییم.

- ايمني در ارائه‌ي خدماتمان را به عنوان سرلوحه‌ي كارهايمان می دانیم و براي نهادينه كردن اين فرهنگ در سطح شركت ارزش زيادي قائل هستيم.

- به منظور افزايش بهره‌وري، به كار تيمي و گروهي اهميت مي‌دهيم.

- به‌طور مستمر براي بهتر شدن وظايفمان تلاش بيشتري كرده و براي نوآوري و افراد نوآور ارزش زيادي قائل هستيم.

- همه‌ي بخش‌هاي شركت را اجزاي يك پيكر واحد مي‌دانيم و براي انسجام، يكپارچگي و همدلي در كار ارزش زيادي قائل هستيم.

- در هر سطح سازماني، به افرادي كه با صداقت مسئوليت تمام تصميمات و كارهايشان را بر عهده مي‌گيرند و در برابر خواست مردم پاسخگو هستند اهميت زيادي قائل هستيم.

- تعهد اجتماعی برای آلتونکو یک ارزش مهم است و شرکت همواره خود را در قبال مسايل اجتماعي و به‌ويژه توسعه‌ي پايدار در كليه‌ي نقاط كشور متعهد مي‌داند.